Welke vormen van publiek management en professioneel handelen dragen bij aan het effectief, efficiënt en legitiem functioneren van een openbaar bestuur waarin een toenemend beroep wordt gedaan op burgerinitiatieven en coproductie?

Individualisering en de transformatie naar een participatiesamenleving vragen om veranderingen in de publieke dienstverlening, de managementinstrumenten, de professionele rolopvattingen en de competenties. Daarin moeten professionals meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren en in te spelen op wensen van burgers en bedrijven. Tegelijkertijd wordt van de overheid verwacht dat zij zuinig omgaat met publiek geld, dat besluiten controleerbaar zijn en dat burgers in gelijke omstandigheden gelijk worden behandeld. De vraag is hoe publieke organisaties moeten worden ingericht om adequaat in te kunnen springen op dergelijke tegengestelde eisen. Publieke organisaties opereren bovendien in een context die sterk verandert door sociale en technologische innovaties. Die innovaties (denk bijvoorbeeld aan de invloed van nieuwe sociale media op de contacten met burgers of de implicaties van de big data revolutie) bieden allerlei nieuwe mogelijkheden om het functioneren van de overheid te verbeteren en vragen evenzeer om aanpassingen in de structuren en het functioneren van organisaties in de publieke sector.