Welke veronderstellingen bestaan er over de wijze waarop veerkrachtig moet worden omgegaan met maatschappelijke uitdagingen en in welke mate voldoen de bestaande ‘governance’-structuren aan die verwachtingen m.b.t. good governance?

Een veerkrachtige samenleving veronderstelt dat adequaat wordt omgegaan met de bedreigingen op de korte termijn, als ook dat wordt nagedacht en geanticipeerd op de uitdagingen op langere termijn. Dat geldt voor het sociale domein, hoe gaan individuen en groepen met elkaar om, als ook voor de mate waarin sprake is van ‘resilient governance’, van collectieve besluitvorming en beleid (en de uitvoering daarvan) gericht op de vele uitdagingen en met publieke en private betrokkenen