Welke programma’s tegen pesten zijn echt effectief? Moeten we ons dan vooral richten op de individuele kinderen, of veel meer op schoolklimaat en schoolregels? In hoeverre kan ICT worden ingezet worden om meer inzicht te krijgen in cyberpestgedrag?

Hoe kunnen we kinderen helpen bij hun ontwikkeling? Deze overkoepelende vraagstelling over de jeugdontwikkeling levert een cluster van concrete vragen op voor toekomstig onderzoek. Dit is er een van. Ons welvaartsniveau is hoog. Onze aanspraak op de capaciteiten van kinderen eveneens. Hoe kunnen we er voor zorgen dat kinderen voorbereid zijn op onze veeleisende maatschappij? Grote aantallen kinderen dreigen buiten de boot te vallen. Door gedrags-, leer of emotionele problemen. Tekenend is de toename van psychiatrische diagnoses en medicijngebruik. Ook radicalisering en verslaving baren zorgen. Hoe kunnen we mogelijke problemen herkennen en voorkomen of aanpakken? Jeugd en haar ontwikkeling – dit thema verdient een stevige plek op de Nationale wetenschapsagenda. Het onderzoek in Nederland is kwalitatief en kwantitatief van hoog niveau. Het draagt bij aan het analyseren, kanaliseren en oplossen van vraagstukken die kinderen en jongeren, hun omgeving en de samenleving als nijpend ervaren. Ook is het nuttig bij de positieve uitdagingen, die individuen en samenleving zichzelf nu en straks stellen. Bovendien allemaal vraagstukken die economisch en in welzijnsbeleving van groot belang zijn en die – omdat het om de toekomstige generatie gaat – lang impact kunnen hebben. Deze vraag wordt ingediend namens een groep hoogleraren uit diverse disciplines: www.jeugdopdewetenschapsagenda.nl