Welke goede praktijken leiden er wel toe dat ontwikkelingsachterstanden van kinderen in de leeftijd tot de kleuterschool worden gereduceerd. Kan een meta-onderzoek zicht geven op effectieve en werkbare praktijken?

Ontwikkelingsachterstanden van veel kinderen aan het begin van de kleuterschool zijn al zo groot dat het verschil met andere kinderen in de Basisschool niet echt meer overbrugd wordt. In het verleden is onderzoek gedaan naar allerlei praktijken in de periode tot de kleuterschool. Veel van die praktijken leveren geen (langere termijn)winst op; leiden niet tot substantiële reductie van de achterstand. Daarmee kan niet voldaan worden aan een fundamenteel uitgangspunt van onze maatschappij: gelijke startkansen voor iedereen. Daardoor maakt onze maatschappij ook onvoldoende gebruik van de capaciteiten van iedereen. Er is, in Nederland en elders in de wereld, al veel onderzoek gedaan. Ik weet niet of ooit een adequaat meta-onderzoek verricht is. Vandaar het voorstel om dit eens grondig te onderzoek. Mocht er al wel een meta-onderzoek verricht zijn, dan stel ik voor de meest belovende praktijken toegepast op de Nederlandse situatie te onderzoeken.