Welke gevolgen heeft de verzuring van de oceaan op het leven in zee?

De wereldoceaan verzuurt door de verhoogde opname van CO2 in het zeewater. De verzuring is duidelijk waargenomen en is chemisch goed te begrijpen als gevolg van verschuivingen in het carbonaatsysteem. In kustwateren dragen andere factoren zoals de toevoer van stikstofverbindingen via de atmosfeer en veranderingen in de productiviteit van algen extra bij aan de verzuring. Als gevolg van verzuring lossen kalkskeletten van organismen sneller op en worden specifieke ecosystemen, bijvoorbeeld koraalriffen (zowel tropische riffen in oppervlaktewater als diepzeekoralen) bedreigd in hun voortbestaan. Hoewel de chemie van de verzuring goed wordt begrepen, is het veel minder duidelijk wat de ecologische gevolgen zullen zijn. Onduidelijk is of organismen zich kunnen aanpassen aan langdurige en langzame verzuring. Uit beschikbare experimenten blijkt dat niet alle groepen van organismen even gevoelig zijn voor verzuring. Ecologische verschuivingen in voedselwebben en ecosystemen kunnen dus worden verwacht. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de ecologie van de zee, voor de mechanismen van koolstofopname en klimaatregulering, en voor de ecosysteemdiensten die de zee aan mensen levert, is onbekend. Het is van groot belang om te weten of hier iets aan te doen is, bijvoorbeeld met geo-engineering, hoe dat zou moeten gebeuren, en wat de eventuele risico’s hiervan zijn.