Wat zijn passende begrippen van religie en seculariteit om de huidige verschijningvormen van religie en de vragen die dit oproept in sterk geseculariseerde samenlevingen zoals Nederland te beschrijven en te interpreteren?

Religie is snel van plaats, kleur en betekenis veranderd in moderne samenlevingen en is op nieuwe manieren zichtbaar en van publieke invloed en betekenis. Terwijl gevestigde, traditionele vormen van christendom de laatste decennia zeer aan verandering onderhevig zijn, maken in de hedendaagse, post-seculiere samenleving via migratie, globalisering en nieuwe media ook Islam, nieuwe vormen van christendom en nieuwe vormen van spiritualiteit deel uit van het veelkleurig religieuze palet. Er is in Nederland echter onvoldoende maatschappelijke en wetenschappelijk kennis aanwezig om het veranderende karakter, de veranderende rol en de sociale en politieke impact van religie te kunnen duiden. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een overwegend moderne focus op religie als geloofssysteem waarbij (empirische) kennis van geleefde religie in haar materiële, institutionele en rituele verschijningsvormen naar de achtergrond verdwijnt. Anderzijds is er in Nederland slechts geringe aandacht voor religie in het onderwijs. Het gevolg van deze maatschappelijke en wetenschappelijke kennislacune is collectief onbegrip en verwarring ten opzichte van religie. Hoe kan een post-seculiere epistemologie en methodologie ontwikkeld worden die bijdraagt aan het reconceptualiseren van religie en seculariteit? Hoe kan dergelijke kennis een bijdrage leveren aan het formuleren van de voorwaarden voor religieus en seculier burgerschap in een snel veranderende, gedigitaliseerde samenleving?

Bijbehorende clustervragen