Wat zijn de effecten van menselijke activiteiten (klimaatverandering, visserij, vervuiling) op de biodiversiteit en het functioneren van mariene ecosystemen?

Het leven in zeeën en oceanen staat onder druk. Door klimaatverandering veranderen de ijsvlakten van de noordpool geleidelijk in een open zee. Oceaanverzuring bedreigt het bestaan van kalkvormende soorten zoals koralen, schelpdieren en kalkalgjes. Intensieve visserij heeft geleid tot afname van visbestanden. Veranderingen in de aanvoer van voedingsstoffen (stikstof, fosfaat) door de rivieren leidt tot zuurstofloosheid in voedselrijk water maar ook tot fosfaatgebrek in kustzones waar de nutriëntenbelasting sterk is teruggedrongen. Wat zijn de consequenties voor de mariene biodiversiteit, voor de productiviteit van mariene ecosystemen, hun rol in biogeochemische kringlopen en de invang van CO2? Om deze vragen te beantwoorden is niet alleen toegepast onderzoek nodig, maar ook fundamenteel onderzoek naar het functioneren van mariene ecosystemen: Hoe werken mariene ecosystemen, wat is hun herstelvermogen, en in hoeverre kan het mariene leven zich aanpassen aan een veranderend klimaat? Kortom, hoe ziet het leven in onze zeeën en oceanen er over 100 jaar uit?