Wat was de maatschappelijke impact van samenwerkingsverbanden op het gebied van internationale veiligheid in historisch perspectief?

Veiligheidskwesties kunnen bij uitstek tot internationale samenwerking leiden. De internationale coalitie van staten in de wereldwijde "war on terror" is daarvan een recent voorbeeld. Juist de studie van samenwerkingsverbanden in het verleden zou inzicht kunnen bieden in de werking en effecten van internationale veiligheidscoöperatie. De manier waarop veiligheid tot een internationaal agendapunt wordt gemaakt, waarop consensus ontstaat over bedreigingen en waarop veiligheid nagestreefd wordt hebben allemaal invloed op samenlevingen. Omdat onderzoek naar de werking en effecten van veiligheidssamenwerking afhankelijk is van bronmateriaal dat vaak moeilijk toegankelijk is zou geschiedkundig onderzoek van opengestelde archieven veel op kunnen leveren voor ons begrip van internationale samenwerkingsverbanden op veiligheidsgebied. Voorbeelden Een goed voorbeeld van een historisch samenwerkingsverband uit het verleden is het Europese post-Napoleonitsche congressysteem. De reeks van bekende en vergeten congressen die volgden na 1815 brachten gedurende de negentiende eeuw verschillende verbanden en vormen van veiligheidssamenwerking voort. Zo werden Europese commissies voor de Rijn en Donau opgezet, vonden gezamenlijke maritieme en militaire expedities plaats en kwamen transnationale samenwerkingen tot stand tussen politiediensten in verschillende landen. Dergelijke historische samenwerkingsverbanden bieden uniek (en ontbrekend) inzicht in de langere voorgeschiedenis van veiligheid als een centrale kwestie in de internationale betrekkingen tussen verschillende staten en continenten.