Wat verstaan we onder cultureel erfgoed?

De classificatie van cultureel erfgoed was altijd een taak en prerogatief van experts. De relatie met een canonieke geschiedenis, vakmanschap in ontwerp en uitvoering, schoonheid en materiële authenticitiet en integriteit vormden de belangrijkste criteria. Sinds enkele decennia is echter sprake van een verbreding en vermaatschappelijking van de vraag wat erfgoed is. Hoe verloopt dit proces en wat betekent dat voor de vraag wat we als erfgoed beschouwen? De zin- en betekenisgeving van onroerend erfgoed bij personen en groepen is, mede als gevolg van verschuivingen in de verhouding tussen overheid en samenleving en de veranderde bevolkingssamenstelling, aan verandering onderhevig. Dit leidt tot inzicht in dynamische processen die bepalend zijn voor wat mensen als erfgoed ervaren, hoe ze zich dat erfgoed toe-eigenen en, in het verlengde hiervan, welke alternatieve strategieën voor erfgoedbeheer zich aandienen. Opgaven over de zingeving van de erfgoedzorg gaan achtereenvolgens over de maatschappelijke en culturele betekenis ervan in een steeds pluriformer wordende samenleving (het fundamentele niveau), processen van burgerbetrokkenheid en identiteit (het methodologische niveau) en de veranderde verantwoordelijkheidsverdeling tussen publiek en privaat (het operationele niveau).

Bijbehorende clustervragen