Wat levert de haven van Rotterdam ons financieel/economisch nu echt op als je alle (on)kosten er af haalt?

Om de lading te kunnen transporteren naar het “achterland” is er veel infrastructuur nodig. Zeevaargeulen, Tweede Maasvlakte, havens Rotterdam en regio’s, Betuwelijn, (toekomstige) aftakkingen van het spoor, treinen, uitbreiding bestaande en aanleg nieuwe (snel)wegen, vaarwegen (en sluizen en bruggen), overslagkosten (bv kranen), parkeervoorzieningen voor vrachtwagens, geluidswallen, isolatie van huizen, etc. Er is ook veel onderhoud nodig aan de infrastructuur. Om het mogelijk te maken zijn er verkeersmaatregelen nodig, begeleiding, bediening, toezicht (verkeerscentrales (nat en droog), auto’s overheid, patrouillevaartuigen), etc. Daarnaast brengt de “overlast” voor de mensen van het transport ook kosten met zich mee. Geluidsoverlast (treinen, wegverkeer), uitstoot fijnstof (medische kosten), beschadigingen van huizen door trillingen, onteigeningen (om de infrastructuur mogelijk te maken), etc. Subsidies (ook Europese) die de overheid betaalt aan bovenstaande? Er zijn ook veel ambtenaren, adviesbureaus, ingenieursbureaus en voorlichtingsbureaus etc, nodig om dit alles te organiseren en dat is ook een grote financiële component! Ik ben echt benieuwd en loop al jaren rond met deze vraag!!