Wat is relevante intellectuele geschiedenis in het kader van globalisering?

Als het om economische en politieke processen gaat dan past Europa zich aan de globalisering en het verlies van haar centrale positie in de werled aan. Op intellectueel gebied gebeurt dit echter veel minder; zo is het gangbaar om van ‘de’ geschiedenis van de filosofie, van de kunst, van de democratie te spreken. Het mondialiseren van onze culturele horizon, resp. eurocentrisme achter ons laten, wordt mede gefrustreerd door gebrek aan materiaal: de culturele en intellectuele geschiedenissen van andere delen van de wereld zijn simpelweg nog veel te gebrekkig in beeld gebracht om een mondiaal historisch en cultureel bewustzijn mogelijk te maken. Mede daarom kunnen simplistische stereotypen, zoals van de rationele Europeaan, het confuciaanse Oost Azië, het gebrek aan seculier denken in de islamitische wereld e.d. blijven voortwoekeren en het samenleven in de multiculturele samenleving en de internationale samenleving blijven bemoeilijken. Een noodzakelijke voorwaarde voor het mondialiseren van onze culturele horizon is het in beeld brengen van de diversiteit aan intellectuele tradities door bestudering van niet-westerse intellectuele geschiedenissen in zelf ook mondiaal vertakte netwerken van onderzoekers. Bijzondere aandacht verdienen diversiteit, dissidenten en vernieuwers bínnen tradities en denkbeelden over politiek, staat, burgerschap, democratie, mensenrechten..