Waarom is de VNG niet het hoogste overheidsorgaan?

Bottom-up geredeneerd is de gemeente de lokale overheid, bovenlokaal is er behoefte aan een regionale of provinciale instantie, terwijl op nationaal niveau een Vereniging van Nederlandse Gemeenten het hoogste politieke orgaan kan zijn. Jammer genoeg is de VNG nu alleen een belangenorganisatie voor de gemeenten. De specifieke onderzoeksvraag luidt, in bredere zin, of vanuit democratisch oogpunt een nationale vereniging geen betere en efficiëntere waarborg is voor behoorlijk bestuur dan nu via partij-politieke stemmingen op namenlijsten. De burgers kunnen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau stemmen op onderwerpen via referenda. Nederlandse volwassen burgers zijn automatisch lid van de lokale vereniging. De vereniging werft bekwame bestuurders die representatief zijn voor de bevolking en competent op hun portefeuille. Het bestuur stelt het nodige personeel aan om het plaatselijk beleid uit te voeren. Uit de gemeentelijke overheden kunnen de regionale/provinciale vertegenwoordigers geworven worden en uit deze kring kan vervolgens het bestuur van de VNG gekozen worden. Het bestuur van de VNG levert internationale bestuurders en vertegenwoordigers, waarbij competentie op de gevraagde portefeuilles de maatstaf is. Politieke partijen en koningshuizen zijn op deze wijze overbodig geworden. De belangstelling voor deze transitie in andere europese landen kan ook onderdeel van het onderzoek zijn.