Verbetering vroegdiagnostiek via babyresearch

Vroegdiagnostiek dat zicht geeft op de ontwikkelingsmogelijkheden en -moeilijkheden van kinderen is voor kinderen met ernstige auditieve problemen (doofheid of ernstige slechthorendheid) en kinderen met Taalontwikkelinsstoornissen (TOS) van groot belang om te kunen bepalen wat de meest optimale insteek is voor hun communicatie- en taalontwikkeling. Die taalontwikkeling is weer essentieel voor het functioneren op school en later in de samenleving. Diverse aspecten die al op zeer jonge leeftijd zichtbaar zijn, kunnen voorspellende waarde hebben voor hoe de ontwikkeling zal verlopen. Voorbeelden zijn executieve functies, alertheid, arousal etc. Babyresearch kan verder licht werpen op welke aspecten dat precies zin en hoe ze zich verhouden tot de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.