Op welke wijze veranderen nieuwe technologieën gericht op Big Data ons begrip van privacy en wat zijn daarvan de mogelijke gevolgen voor de bescherming van en het recht op privacy?

Het begrip ‘privacy’ staat de afgelopen jaren onder druk door nieuwe technologieën en groeiende mogelijkheden om grote hoeveelheden data, “big data”, te verzamelen, te analyseren en te bewerken. Een onderzoek naar de vraag hoe het begrip en de bescherming van privacy en persoonlijke informatie ingrijpend veranderen in het tijdperk van Big Data vergt een nauwgezette analyse van de daaraan verbonden ethische, juridische, technologische, economische en politieke aspecten. Daarvoor zijn verschillende sociale fenomenen van belang, zoals het delen van persoonlijke informatie op social media en Apps, het exploiteren van persoonlijke informatie door bedrijven (waaronder verzekeringsmaat¬schap¬pijen) en het op grote schaal verzamelen van persoonlijke data door de staat. Privacy is niet alleen belangrijk voor het individu, zijn vrijheid en zijn persoonlijke levenssfeer, maar ook voor de samenleving als geheel. Verlies van privacy in de gezondheidszorg kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat groepen die in bepaalde risicoprofielen vallen worden gemarginaliseerd. Het op grote schaal verwerken van data door de overheid kan ook consequenties hebben voor democratische waarden als transparantie en controle. Wellicht betekent dit dat er moet worden gezocht naar nieuwe vormen van bestuur en controle om de democratische rechtsstaat te behouden.