Op welke wijze kan uniform en transparant, door organisaties verzamelde data, toegankelijk gemaakt worden voor een breed publiek, rekening houdend met aspecten als security, privacy, anonimiteit, data integriteit, autorisatie en authenticatie?

Steeds meer gegevens worden door steeds meer bedrijven en organisaties verzameld en opgeslagen, al dan niet zonder medeweten of expliciete toestemming van de burger. Bedrijven en organisaties slaan deze gegevens vaak op, op voor het publiek niet (direct) toegankelijke dragers (servers, cloud, …). Brede toegang tot deze gegevens kan soms onwenselijk of zelfs bedreigend zijn, maar kan aan de andere kant ook kansen bieden en innovaties triggeren ten dienste of ten gunste van de maatschappij. Resultaat bijeenkomst Vereniging Hogescholen met lectoren van een groot aantal hogescholen en vertegenwoordigers uit beroepenveld: thema technologische innovatie en ICT