Op welke wijze kan regelgeving bijdragen aan het op een evenwichtige wijze rekening houden met de positie van werknemers bij bedrijven in moeilijkheden

Nederland kent een zeer hoog beschermingsniveau van werknemers. daar staat tegenover dat na faillissement vrijwel alle bescherming wegvalt. dit heeft, aldus luidt de premisse, een aanzuigende werking op doorstarts in faillissement. na 1 juli 2015 zal tevens als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid druk ontstaan op het gebruik van de surseance als middel om zonder ontslagvergoeding van personeel af te komen. in andere West Europese landen kent men een ander evenwicht tussen ontslagrecht en insolventierecht, maar worstelt men ook met het vinden van een goede balans tussen bescherming van werknemers enerzijds en het behoud van werkgelegenheid via insolventieprocedures anderzijds. Het nadenken over een evenwichtige oplossing vergt onderzoek naar (i) rechtspraak en literatuur omtrent het thema van de positie van werknemers van bedrijven in moeilijkheden enerzijds en empirisch onderzoek naar hoe het in de praktijk daadwerkelijk toegaat anderzijds. in beide gevallen moet het onderzoek grensoverschrijdend worden uitgevoerd.