Op welke wijze kan onderzoek onderdeel zijn van sociale innovatie?

Vanuit welke epistemologische opvattingen en met welke onderzoeksbenaderingen en methoden kun je kennisopbouw over sociale innovatie hand in hand laten gaan met sociale innovatie, d.w.z. met interventies in sociale systemen? Deze vraag impliceert dat naast opvattingen over academische waarden ook opvatting over maatschappelijke doelen kun intrede doen in onderzoek en technologische ontwikkeling. Voor de beantwoording van deze vraag moet de wetenschapsfilosofische discussie rond positivisme, sociaal constructivisme en critical research worden gecombineerd met interventiegerichte onderzoeksbenaderingen (interventiegerichte ethnografie, actieonderzoek, ontwerponderzoek, etc.) en interventie- en evaluatiemethoden die gericht zijn op sociale systemen. Een dergelijke combinatie is haalbaar in de komende jaren omdat binnen deze drie genoemde onderzoekslijnen de afgelopen jaren vruchtbaar onderzoek is gedaan dat getransformeerd kan worden tot zinvolle benaderingen waarin met onderzoek kennisontwikkeling en sociale innovatie wordt nagestreefd. Beantwoording van de vragen hieromtrent biedt handelingsmogelijkheden voor professionals, zowel in sociale innovatie als in onderzoek daarnaar (handvatten voor reflective practitioners of onderzoekende professionals).