Op welke wijze kan analyse van social media bijdragen aan het in kaart brengen van lopende, maar ook van toekomstige, te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn voor het beleid met betrekking tot verschillende vormen van migratie?

Nederland, maar het geldt ook voor andere Europese landen, wordt geconfronteerd met grote stromen vluchtelingen. In hoeverre zijn de beweegredenen van deze vluchtelingen te achterhalen en is de omvang van toekomstige stromen te voorspellen met behulp van analyse van uitingen op social media. Een vergelijkbare vraag rijst met betrekking tot een heel andere groep: de kennismigranten. Het blijkt niet eenvoudig om in de huidige ‘battle for brains’ kennismigranten die van belang worden geacht om van Nederland een dynamische kenniseconomie te maken aan te trekken. In hoeverre kan analyse van social media licht werpen op hun beweegredenen om wel of niet voor Nederland respectievelijk Europa te kiezen (met in het verlengde de vraag in hoeverre daar beleidsmatig gebruik van kan worden gemaakt)?