Mij intrigeert al jaren het volgende. Vóóronderstelt alles dat door ons gekend wordt niet noodzakelijk een daarmee samenhangend onverbrekelijk verbonden ander deel die zo samen een niet te scheiden eenheid vormen?

Toelichting. Noemen we de hiervoor genoemde onderling samenhangende delen, tegendelen. Als voorbeelden van onderlinge tegendelen kunnen worden genoemd, ruimte/tijd, plicht/vrijheid, zwaartekracht/kromming, geest/stof Zij zijn een eenheid in die zin dat bv. het begrip ruimte indien van tijd gescheiden volstrekt leeg dwz. inhoudsloos is. De tegendelen vóóronderstellen elkaar en zijn principieel verschillend, hebben geen lineaire verhouding tot elkaar. (orthogonaal?) Om misverstand te voorkomen is dit wezenlijk verschillend van paren als, groot/klein, hoog/laag, warm/koud ed. Noemen we die verhoudingen tegenovergestelden dan geldt dat onderlinge tegenovergestelden dezelfde eenheid zoals temperatuur, kracht, concentratie ed.hebben uitsluitend gradueel verschillen, feitelijk min of meer van hetzelfde. Vraag Indien met het bovenstaande wordt ingestemd, wat is dan het tegendeel van geluid?