Langs welke principes en uitgangspunten kunnen nieuwe veehouderijsystemen worden ontwikkeld en toegepast die in alle opzichten duurzaam produceren?

Vanuit het perspectief van de dierlijke keten houdt de verduurzaming niet op met efficiënter produceren. Een belangrijk aandachtspunt is de maatschappelijke inpassing van de sector in Nederland. De partijen in de Uitvoeringagenda Duurzame Veehouderij zetten zich in voor een maatschappelijk gedragen veehouderij die produceert met respect voor mens, dier en milieu waar ook ter wereld. Dit vergt veranderingen op systeemniveau die beduidend verder gaan dan oplossen van single-issue problemen. Het komt daarbij o.a. neer op het integreren van de verschillende duurzaamheidsthema (zoals milieu, dierenwelzijn en diergezondheid) op het boerenbedrijf. Vanuit de ontwerpgedachte zijn hierbij aangrijpingspunten te vinden in het stalsysteem, het management door de veehouder en het gebruik van alternatieve grondstoffen.