Kunnen wetenschappelijke scenario’s ontwikkeld worden over de rol die cultureel erfgoed speelt bij sociale cohesie?

Gemeenschappen en naties worden steeds meer diverse in een wereld met open grenzen. Er wordt al veel onderzoek gedaan naar de rol van erfgoed in identiteitsvorming en sociale cohesie. De Nationale UNESCO Commissie bespreekt dit op een expert meeting in mei 2015 (Evidence based heritage policies for inclusive societies). Belangstelling voor erfgoed is groeiend: van trots (op deltawerken bijvoorbeeld) naar verontwaardiging (bij moedwillige vernietiging bijvoorbeeld). Wetenschap kan een vernieuwende rol spelen door deze kennis te vertalen in scenario’s en beslismodellen (Decision support systems) voor gefundeerde menings- en besluitvorming.

Bijbehorende clustervragen