Kunnen we stabiele en selectieve katalysatoren maken die nodig zijn voor de overgang naar een bio-based economy?

Onze maatschappij wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart. Eén van de grootste uitdagingen is het opraken van onze natuurlijke bronnen. De enige structurele oplossing is de transitie naar een samenleving die in evenwicht is met zijn omgeving, een samenleving die gebaseerd is op hernieuwbare grondstoffen en hernieuwbare energie, en waarin recycling een belangrijke rol speelt (de circulaire economie). Katalyse speelt een centrale rol bij de technologien die horen bij deze oplossingen. De chemische industrie gebruikt traditioneel grondstoffen gebaseerd op fossiele bronnen; een duurzame samenleving maakt gebruik van hernieuwbare grondstoffen zoals biomassa. De overschakeling naar biomassa als grondstof voor de chemische industrie is alleen mogelijk als we nieuwe bio-, homogene of heterogene katalytische processen ontwikkelen. De benodigde functionaliteiten van deze katalysatoren zijn heel anders dan huidige katalysatoren, omdat we functionele groepen uit biomassa moeten verwijderen in plaats van de huidige technologieën die hoofdzakelijk gericht zijn op het introduceren van functionele groepen. De gewenste functionaliteit zit immers vaak al in de biomassa ingebouwd. Omdat de huidige processen veelal op olie (koolwaterstoffen) is gebaseerd, en biomassa meer koolhydraten bevat, zijn de huidige katalysatoren en processen in principe niet geschikt.