Kunnen cardiometabole ziekten worden uitgesteld en de gevolgen ervan gereduceerd met vroege genetische screening?

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) verantwoordelijk voor jaarlijks 39.000 doden, en 370.000 ziekenhuisopnames. De HVZ-gerelateerde kosten worden geschat op 8.3 miljard euro. Deze cijfers onderstrepen het belang van HVZ niet alleen voorde individuele patient maar ook voor de maatschappij als geheel. Cardio-metabolic ziekten (CMZ), waaronder obesitas, lipidstoornissen en diabetes melitus, zijn een groot risico voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, en hebben een sterke genetische component. obesity, dyslipidemias and diabetes mellitus, have a strong genetic component. "High-throughput" moleculaire analyzes zijn nodig om naast de primair genetische aandoening de bijdrage van modifier genen te kunnen bepalen. Daarnaast zullen genetische screeningsprogramma's ontwikkeld moeten worden voor de vroege opsporing en behandeling, ten einde de ontwikkeling van de CMZ en daaraan gerelateerde HVZ uit te stellen en de ernst ervan te beperken.