Krijgen mensen de zorg die ze nodig hebben en hoe kunnen zij daarop invloed uitoefenen?

De gezondheidszorg verandert voortdurend. In sommige perioden zijn dat betrekkelijk kleine, incrementele veranderingen, in andere perioden zijn dat fundamentele structuurveranderingen. Op de achtergrond spelen de maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing en multi-morbiditeit, en veranderende opvattingen over maatschappelijke sturing en marktordening een belangrijke rol. Deze vraag maakt deel uit van een aantal belangrijke vragen die de komende jaren richting kunnen geven aan het onderzoek van gezondheidszorg en gezondheidszorgsystemen; het gezondheidsonderzoek. Wij zien vier belangrijke thema’s van onderzoek die aansluiten bij de huidige veranderingen van de structuur van de gezondheidszorg: de ordening van het systeem, ongelijkheid in toegankelijkheid van zorg en in gezondheid, kwaliteit van zorg en betaalbaarheid. De hierboven geformuleerde vraag heeft betrekking op microniveau van mensen in hun rol als burger, patiënt, cliënt, mantelzorger en zorgverlener; De vraag hangt samen met de 4 thema’s en de verschillende niveaus (macro, meso, micro). Een goede en houdbare gezondheidszorg is van groot maatschappelijk belang. Daarvoor is investering in kennis nodig. Wij zijn daarom van mening dat de Nationale Wetenschapsagenda aan dit onderwerp aandacht moet besteden. De financiers en andere belanghebbenden bij een goede en houdbare gezondheidszorg roepen wij op te investeren in onafhankelijke kennisontwikkeling. Dat is nodig om op de toekomst voorbereid te zijn.