In welke mate draagt passend onderwijs bij aan leerprestaties van kinderen met een ondersteuningsbehoefte? In welke mate hebben de maatregelen van passend onderwijs effect op leerprestaties van kinderen die geen expliciete ondersteuningsbehoefte hebben?

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er per 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden. • Hoe kan een vroegtijdige diagnose en preventieve aanpak bijdragen aan een verminderde instroom in het speciaal onderwijs en welke resultaten levert deze preventieve aanpak op? Is er meer ‘winst aan de voorkant’ te realiseren door preventief te werken? ? • Welke maatwerkarrangementen tussen regulier en speciaal onderwijs bestaan er al, welke opbrengsten en resultaten leveren deze op en wie maken hier gebruik van ? op?