In hoeverre is er in het Nederlandse buitenlandbeleid sinds 1945 sprake geweest van onafhankelijke, nationale belangenbehartiging, in hoeverre, en op welke manier precies, heeft lidmaatschap van internationale organisaties hieraan grenzen gesteld?

Buitenlandbeleid blijft een balanceerkunstje tussen eigen, nationaal, initiatief aan de ene, en internationale en transnationale kaders aan de andere kant. Beter inzicht in de wisselwerking kan helpen het Nederlands buitenlandbeleid effectiever te maken en de publieke steun ervoor te versterken.