Hoe vaak komt aan kunstmatige Elektro Magnetische Velden (EMV) gerelateerde stress voor? En hoe kunnen getroffen mensen hun plaats in de maatschappij behouden?

Er zijn aanhoudend maatschappelijke signalen die aangeven dat de extreme toename van EMV belasting voor velen een ziekmakend effect heeft. Op grond van aan de Stichting EHS gemelde stress gerelateerde klachten veronderstellen wij dat lichamelijke en psychische stress kan worden veroorzaakt door EMV-belasting, al dan niet in een combinatie met andere stressfactoren. We zien hier een oorzaak voor de sterk toenemende SOLK in onze samenleving. De EU heeft aangedrongen op toepassing van het voorzorgprincipe. In Frankrijk en Noorwegen zijn bijv. al wettelijke maatregelen genomen ter beperking van de blootstelling aan EMV. In Oostenrijk is een protocol opgesteld voor de diagnose van Elektrostress. In meerdere landen wordt de urgentie erkend. Nederlandse medici en overheden gaan er echter vanuit dat een toestand van ‘elektrostress’ niet kan worden erkend zolang de wetenschap dat verband niet onomstotelijk heeft aangetoond. De Stichting Elektrohypersensitiviteit vindt dat verwerpelijk omdat deze passieve houding de getroffenen aan hun lot overlaat en pleit voor spoedige maatregelen voor hen die aanwijsbaar aan elektrostress lijden. Daarom stellen wij onderzoek voor naar EMV-gerelateerde stress t.a.v. omvang en ernst en vervolgens onderzoek naar wat nodig is de betreffende mensen hun plaats in de maatschappij te laten behouden of terug te geven.