Hoe optimaliseer je op een respectvolle manier de opbrengsten van erfgoed?

De stad is een samenspel van sociale, economische en ecologische factoren, die met elkaar in balans dienen te zijn. Problemen die momenteel urgent worden voor steden zijn een ongezond stedelijk klimaat, onveiligheid, wateroverlast en overlast door verkeer. In steden is ruimte nodig voor verduurzaming en vergroening, maar ruimte is schaars in Nederland. Anderzijds komen er steeds meer kantoor- en fabrieksgebouwen leeg te staan. Welke nieuwe technologieën zijn beschikbaar om hier een oplossing aan te bieden? Het smart city concept biedt hier vele mogelijkheden. Smart cities zijn gebaseerd op nieuwe technologieën, zoals elektrisch vervoer, straatverlichting met sensoren en mobiele netwerken. Er is echter nog veel onderzoek nodig naar de toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe technologieën in de gebouwde omgeving. Dit onderzoek vraagt een samenwerking tussen stadsbewoners, stadsbestuur, onderzoeksinstituten en de bedrijfsleven. Daarnaast dient nieuwe kennis ontwikkeld te worden met betrekking tot stedenbouw en bestuurlijke instrumenten om zowel voor de lokale als globale schaal tot nieuwe oplossingen te komen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbende partijen betrokken hierbij worden en dat de resultaten van het onderzoek zichtbaar en tastbaar worden gemaakt.