Hoe om te gaan met laag-calorische warmte als bijdrage aan grootschalige energiebesparing?

Om op grote schaal energie te besparen is het belangrijk om zo efficiënt mogelijk om te gaan met laag-calorische warmte en warmtestromen. Te denken valt hierbij aan de beheersing van het microklimaat en de luchtstromen in huis, gericht op een goede luchtkwaliteit (temperatuur, vochtigheid en geen schadelijke gassen) zodanig dat er zo weinig mogelijk warmteverliezen zijn naar buiten (of in geval van hoge buitentemperaturen weinig airco-verliezen). Op grotere schaal spelen de zelfde problemen in kantoren, ziekenhuizen, stallen voor vee, kassen voor tuinbouw en bloementeelt, vliegtuigen, treinen, bussen, auto’s, (passagiers)schepen. Voor kassen en stallen valt ook te denken aan het hergebruik van CO2. Levende dieren maken CO2, planten hebben CO2 nodig. Elektriciteitscentrales produceren CO2, in plaats van het te dumpen in de atmosfeer zou het hergebruikt kunnen worden in kassen (eventueel voor de productie van biobrandstof). Het gaat om de integratie van verschillende processen met als einddoel een efficiënter gebruik van energie. Indieners: prof. Frits Dijksman (UT), prof. GertJan van Heijst (Burgerscentrum & TU/e)