Hoe moeten bestaande gebouwen en stedelijke gebieden aangepakt worden om energetische prestatie radicaal te veranderen?

Onze huidige leefwijze legt een groot beslag op schaarser wordende grondstoffen, water, ruimte en energie. Deze levenswijze gaat gepaard met belasting van de leefomgeving: CO2 en andere afvalgassen in de lucht , vervuiling van oppervlakte- en grondwater, contaminatie van de bodem door storten van afval. Een groot deel van deze milieubelasting wordt veroorzaakt door de bouw. Het realiseren van een toekomst gebaseerd op duurzaam materiaal- en energiegebruik in de bouw is daarom van groot belang voor toekomstige generaties. De bouw werkt met gefragmenteerde processen die geen rekening houden met de lange-termijn milieubelasting, levensduur en hergebruik van materialen. De implementatie van een circulaire economie zou hier oplossingen kunnen bieden. In een circulaire economie worden de belasting op het milieu en de kosten van beheer van de gehele levensduur van producten meegenomen en gekeken hoe materialen en energie (eeuwig) hergebruikt kunnen worden met hetzelfde kwaliteitsniveau. Deze circulaire aanpak verschuift de focus van nieuwbouw naar hergebruik en richt zich op een omschakeling naar een bouwsector die geen afval meer produceert. De uitdaging is om voor lange gebruiksperiodes te ontwerpen, met inherent functionele flexibiliteit van de bouwwerken. Er is veel onderzoek nodig op procesniveau: nieuwe werkvormen, aanbestedingsprocedures, businessmodellen voor levensduur-benadering of building with nature.