Hoe kunnen we zorgen voor een veilige, en tegelijkertijd dynamische en natuurrijke Nederlandse kust?

Veiligheid staat nu voorop in het Nederlandse kustbeheer, en gaat sterk uit van "maakbaarheid". Maar, veel kustveiligheidsmaatregelen zorgen voor verminderde dynamiek en veerkracht, en veel natuurwaarden en ecosystemen gaan hard achteruit. In het licht van klimaatverandering is dit onacceptabel. Dit is analoog aan de situatie dat "hogere dijken bij rivieren" niet afdoende zijn. Het is tijd voor een soort Ruimte voor de Zee-pragramma! Een duurzame kust vereist een integrale blik op veiligheid, (natuurlijke) variaties, natuur en menselijke activiteiten (bv. toerisme). Hoe zorgen we voor een optimale mix hiervan? Alleen zo kunnen we mogelijke effecten van klimaatverandering (bv. zeespiegelstijging) en van toenemende menselijk handelen duurzaam en adequaat het hoofd bieden. Dit vereist uitdagend natuurwetenschappelijk (bv aardwetenschappelijk, ecologisch, geo-chemisch) en sociologisch onderzoek.