Hoe kunnen we het internet zo ontwikkelen dat in het technisch ontwerp democratische rechten en grondrechten ingebed zijn?

De huidige ontwikkeling van het internet en de manier waarop het wordt gebruikt heeft als groot risico dat grondrechten en democratische vrijheden van burgers aanzienlijk onder druk komen te staan. Enerzijds neemt de individuele grip en controle op de manier waarop persoonlijke data worden gebruikt af door toenemende dataficering (IoT, big data etc), en door grootschalige en niet-transparante surveillance door overheden en/of profilering door bedrijven. Anderzijds waarborgt de governance van het internet niet zonder meer de bescherming van grondrechten en vrijheden van burgers (bv surveillance van burgers die leidt tot ingrepen in vrijheid van meningsuiting). De bescherming tegen inbreuk op democratische rechten en vrijheden met behulp van klassieke middelen voldoen niet meer; de noodzaak om die bescherming zo vroeg mogelijk 'in te bakken' in technologische ontwerpen wordt steeds urgenter; achteraf handhaven heeft immers veelal geen enkele zin. Dit vergt een andere manier van techniekontwikkeling en multidisciplinaire samenwerking in alle fases van ontwikkeling (technisch, sociaal, filosofisch/ethisch/juridisch).