Hoe kunnen we het beste de bodemdaling voor Nederland voor de komende 50 jaar betrouwbaar voorspellen?

Bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door menselijke activiteiten (gaswinning, zoutwinning, grondwateronttrekking, peilbeheer, belasting). De komende jaren zal bodemdaling een steeds groter probleem vormen. Er is daarom behoefte aan goede voorspellingsmethoden om daarmee het beleid te ondersteunen. Kunnen we bodemdaling voorspellen op grond van scenario’s van diverse vormen van landgebruik en activiteiten in de ondergrond? Voor deze methodes is o.a. kennis over de geologie, hydrologie, geofysica, geodesie nodig. Verder moet bodemdaling in relatie tot klimaatverandering bekeken worden (zeespiegelstijging).