Hoe kunnen we beter omgaan met risico's en onzekerheden gerelateerd aan het gebruik van de ondergrond?

In de maatschappij is veel aandacht voor risico’s met betrekking tot het gebruik van de ondergrond, bijvoorbeeld door winning van gas of aardwarmte, opslag van energie of CO2, hydraulic fracturing, en schaliegaswinning. Risico’s zijn bijvoorbeeld aardbevingen, bodemdaling, en lekkages. Het is belangrijk te bepalen in hoeverre risico’s veroorzaakt of vermeden kunnen worden door menselijk handelen. In veel gevallen zijn alleen indirecte observaties beschikbaar en moeten voorspellingen gebaseerd worden op modellen. Daarbij spelen onzekerheden een belangrijke rol, met name vanwege de complexiteit van de ondergrond. Veel mensen hebben wat de ondergrond betreft grote moeite om met onzekerheden om te gaan. Een van de grootste uitdagingen voor toekomstig efficiënt gebruik van de ondergrond is dan ook het beter integreren van risico’s op technisch, economisch en sociaal vlak om tot een optimale strategie voor het gebruik van de ondergrond te komen. Belangrijke vragen daarbij zijn: - Kunnen we het optreden van ongewenste effecten tijdens menselijk handelen in de ondergrond, zoals aardbevingen en bodemdaling, voorspellen? - Kunnen we deze ongewenste effecten vermijden, beheersbaar maken of tegengaan? - Hoe moeten we met onzekerheden omgaan om een duidelijk en eerlijk beeld te scheppen rond de effecten van het gebruik van de ondergrond op mens en omgeving?