Hoe kunnen vechtscheidingen het best worden aangepakt?

Elke echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de betrokkenen. Soms leidt een echtscheiding tot een jarenlange strijd tussen de ex-partners. Een scheiding die zo conflictueus verloopt dat de ex-partners geen aandacht meer hebben voor het belang van de andere partner en/of de kinderen, wordt ook wel 'vechtscheiding' genoemd. Een vechtscheiding heeft grote impact op gezondheid, welzijn, en arbeidsprestaties van de partners. Hun kinderen ondervinden ernstige kortetermijn (lagere schoolprestaties, depressieve klachten) en langetermijn (meer kans op asociaal en crimineel gedrag, problemen met het vormen van stabiele relaties en intergenerationele overdracht van problematisch gedrag) negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling en hun welzijn. Dit alles brengt hoge maatschappelijke kosten met zich. Sinds het rapport van de kinderombudsman in 2014 staat dit probleem volop in de belangstelling van de politiek en de rechtspraak. Op dit moment lopen binnen de rechtelijke macht twee pilots met de regierechter. Vechtscheidingen vereisen echter een grootschalige multidisciplinaire aanpak vanuit juridisch (nationaal en rechtsvergelijkend), pedagogisch en psychologisch perspectief. Slechts op die manier kan een methode worden ontwikkeld voor preventie, vroegtijdig diagnose, passende gerechtelijke behandeling, en snelle en adequate hulp op maat.