Hoe kunnen sociale en technologische innovaties zich succesvol tot elkaar verhouden bij het leveren van een bijdrage aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken?

Technologische innovatie en sociale innovatie worden apart van elkaar gezien, om nadruk te leggen op de route van waaruit de innovatie ontstaat: "technology push" of "society pull". Noot: Deze laatste is overigens niet als zodanig in literatuur beschreven, maar mijn eigen invulling. Technologische innovaties blijken vaak te falen omdat zij te weinig rekenschap geven aan de sociale context waarbinnen zij worden toegepast. Andersom zien we wel dat sociale innovaties ontstaan bovenop technologische ontwikkelingen. Deze bij deze laatste bijvoorbeeld aan initiatieven als WeHelpen.nl of UberPop. Beide vertrekkend vanuit een maatschappelijke vraag (respectievelijk hulp en mobiliteit) geven zij met behulp van principes van sociale media hier invulling aan. De vraag die we stellen heeft betrekking op het proces waarlangs deze initiatieven kunnen ontstaan, welke rol technologie daarbij speelt en hoe uiteindelijk invulling wordt gegeven aan een (deel)oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk. Twee elementen staan daarbij altijd centraal. In de eerste plaats is dat het bijdragen aan een oplossing voor een maatschappelijke vraag. In de tweede plaats betreft dat de wisselwerking tussen de sociale context en technologie.