Hoe kunnen publieke organisaties zo worden ingericht dat publieke dienstverlening tegelijkertijd efficiënt is, transparant en controleerbaar is en aansluit bij de wensen en behoeften van individuele burgers?

Om beter aan te sluiten bij de diversiteit aan wensen en behoeften van burgers in de samenleving zijn er in de publieke sector nieuwe sturingsvormen geïntroduceerd die professionals meer ruimte bieden om maatwerk te leveren en die zorgen voor meer inspraak van burgers bij de besluitvorming over beleid. Tegelijkertijd wordt van de overheid verwacht dat zij zuinig omgaat met publiek geld, dat besluiten controleerbaar zijn en dat burgers in gelijke omstandigheden gelijk worden behandeld. Hoe kunnen we publieke organisaties zo inrichten dat zij aan deze tegenstrijdige eisen tegemoet kunnen komen? Met andere woorden, hoe kan de overheid tegelijkertijd bureaucratisch en niet bureaucratisch zijn?