Hoe kan verantwoordelijkheid nog worden toegeschreven in organisaties die steeds complexer worden en die gebruik maken van steeds complexere technologieën?

De maatschappij wordt steeds complexer. Dit komt doordat mensen steeds meer willen en steeds meer kunnen. Organisaties worden geconfronteerd met grote economische, sociale, ecologische problemen en uitdagingen. Daarnaast worden technologieën steeds complexer. Deze toenemende complexiteit brengt grote risico's met zich mee die steeds moeilijker zijn te beheersen, voor een deel is er zelfs sprake van vergaande onzekerheid over de gevolgen van ons handelen. Als er dan iets misgaat - denk aan een bank die failliet dreigt te gaan of aan een ongeluk in een kerncentrale - is het steeds moeilijker om mensen daarvoor verantwoor¬delijk te houden. Er is sprake van een verantwoordelijkheids¬tekort. Deze vraag is erop gericht om methoden te ontwikkelen voor het inrichten van organisaties waardoor het mogelijk wordt om in complexe situaties toch op een heldere manier verantwoordelijkheid toe te schrijven. Daarvoor zijn nieuwe concepten van verantwoordelijkheid nodig die recht doen aan de complexiteit en onzekerheid van ons handelen. Dit is niet alleen belangrijk om achteraf mensen te confronteren met de gevolgen van hun handelen en daarvan te leren, maar vooral ook om fouten te voorkomen.