Hoe kan het onderwijs 21ste eeuwse vaardigheden stimuleren om mensen voor te bereiden op het functioneren in de toekomstige maatschappij?

Er bestaat min of meer overeenstemming over wat de strekking van ‘21st century skills’ is. Het gaat om de vaardigheden waarover mensen moeten beschikken om zich staande te houden in de maatschappij van de toekomst. Het zijn vaardigheden, zoals mediavaardigheden en samenwerken, waarover veel mensen vaak niet ‘van nature’ beschikken. Een prangende vraag is hoe we mensen deze vaardigheden kunnen aanleren. Bij jongeren kan dit vooral via het initieel onderwijs. Maar ook voor ouderen zal een onderwijsaanbod beschikbaar moeten zijn. Mensen zullen in de toekomst een langere arbeidscarrière kennen en carrièreswitches zullen veel vaker voorkomen. De praktijk leert dat juist dan deze vaardigheden (die overigens ook zullen evolueren) onontbeerlijk zijn. De vraag is hoe we in het post-initieel onderwijs deze vaardigheden kunnen overbrengen en hoe we deelname aan dit type onderwijs actief kunnen stimuleren. De Open Universiteit kan onderzoek op dit terrein koppelen aan het eigen onderwijs en lijkt hiervoor een geschikte proeftuin. Deze onderzoeksrichting en de vraag sluiten nauw aan bij diverse vragen die door het DSW-overleg (Decanen Sociale Wetenschappen) zijn ingediend.