Hoe kan een transitie worden bewerkstelligd van onze huidige, fossiele economie, naar een bio-based economie (brandstof, moleculen/materialen en energie)?

Voor de Industriële Revolutie werden alleen hernieuwbare grondstoffen zoals biomassa, wind- en waterkracht gebruikt voor energie en het maken van producten. Het tekort aan natuurlijke grondstoffen leidde tot het gebruik van fossiele grondstoffen, eerst kolen en later ook olie en gas. Deze vervanging is zo volledig en effectief geweest dat de huidige energiesector, de petrochemische sector en de transportsector in onze geïndustrialiseerde samenleving vrijwel volledig afhankelijk zijn van goedkope fossiele grondstoffen. Het op grote schaal gebruiken van fossiele grondstoffen leidt tot het uitstoten van broeikasgassen en de daarmee samenhangende klimaatproblematiek. De daarmee gepaard gaande maatschappelijke uitdagingen maken het overschakelen van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een economie gebaseerd op grondstoffen van biologische oorsprong dringend noodzakelijk. De hiervoor beschreven maatschappelijke uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen maakt een transitie naar een nieuwe energie- en productie infrastructuur noodzakelijk en urgent. Dit vraagt om het ontwikkelen van nieuwe kennis, technologieontwikkeling, innovatie, politieke consistentie, het opleiden van mensen, het kweken van draagvlak voor de transitie en zeer grote investeringen.