Hoe kan de wetenschappelijke kennis vanuit verschillende disciplines worden samengebracht om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de complexe problemen in de fysieke leefomgeving waarmee de samenleving worstelt?

Voor de oplossing van complexe problemen in de fysieke leefomgeving is wetenschappelijke kennis nodig van verschillende wetenschappelijke disciplines. Een voorbeeld is het probleem van bodemdaling dat sluipenderwijs de leefbaarheid en bewoonbaarheid van bepaalde delen van ons land ondermijnt. Bodemdaling kan bijvoorbeeld leiden tot schade aan infrastructuur, riolering en ondergrondse kabels en leidingen, funderingen van woningen, wateroverlast, etc. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden is kennis vereist over de oorzaken van de bodemdaling en de effectiviteit en gevolgen van mogelijke maatregelen. Om te voorkomen dat er maatregelen worden getroffen die op de korte termijn effectief zijn, maar op lange termijn niet, is ook kennis nodig over de toekomstige ontwikkelingen van de bodemdaling. Tot slot is van belang wie verantwoordelijk is voor het treffen van deze maatregelen, is dat burger of de overheid? En, voor zover dat de overheid is: welke overheid? En als de verantwoordelijke overheid maatregelen neemt of juist niet en de burger lijdt daardoor schade, in hoeverre is de overheid dan schadeplichtig? Dit voorbeeld laat zien dat voor de oplossing van dit soort complexe problemen de wetenschappelijk kennis van aardwetenschappers, hydrologen, economen en rechtsgeleerden nodig is. Hoe gaan we deze wetenschappers goed met elkaar laten communiceren?