Hoe groot is de emissie van het broeikasgas methaan door de winning en transport van fossiele brandstoffen in Nederland?

Aardgas is een relatief schone fossiele brandstof. In vergelijking met een op kolen gestookte energiecentrale stoot een gasgestookte centrale ongeveer de helft minder kooldioxide uit. Maar tegelijkertijd is aardgas ook de bron van het sterke broeikasgas methaan: met een 86 keer zo sterk opwarmend effect als kooldioxide. Uit metingen in de Verenigde Staten blijkt, dat als met moderne meteorologische technieken gemeten wordt hoeveel methaan er afkomstig is uit gaswinning, dit soms zo hoog kan zijn dat er van het klimaatvoordeel van aardgas niet veel overblijft. Vooral bij de zeer intensieve winning van schaliegas blijkt dat vaak het geval te zijn. Hoe zit het met de winning en het transport van aardgas in Nederland? Wat is het effect van de 'gasrotonde' op emissie van methaan? Kan er wat verbeterd worden op dit gebied? Hoe verhoudt zich dat tot emissies uit biogasinstallaties? Wat gaat er met de emissie van methaan gebeuren als we in Nederland schaliegas gaan winnen? Wat voor gevolgen heeft dat voor keuzes in het energiebeleid?