Hoe functioneren microbiële matten op de zeebodem?

De microbiologie van de zeebodem is zeer complex. De primaire productie door bodembewonende algen in ondiepe zeeën en de afbraakprocessen van organisch materiaal gebeuren door microbiële processen die nauw gekoppeld zijn aan geochemische processen. Verticaal in de bodem komen heel sterke gradiënten van zuurstof, nitraat, metalen en zwavelverbindingen voor, allemaal gevolgen van de activiteiten van een veelheid aan microbiële populaties. Het ontrafelen van deze biogeochemische en microbiële processen is noodzakelijk omdat de bodem een centrale bufferrol speelt in de regulering van mariene ecosystemen. Begraving van organisch materiaal bepaalt op de lange termijn in belangrjke mate de koolstofbalans van de zee. Nutriënten worden vrijgemaakt, gebonden of weer naar de waterkolom teruggebracht, en zuurstof wordt geproduceerd, getransporteerd en opgenomen. De microbiële processen worden uitgevoerd door consortia waartoe vele soorten micro-organismen behoren, met vele onderlinge reguleringsmechanismen. De studie van deze reguleringen, uitwisseling van metabolieten en afhankelijkheid van externe factoren moeten beter bekend zijn om de reguleringsfuncties van de bodem voor het ecosysteem beter te kunnen begrijpen en modelleren.