Hoe combineer je kwelderontwikkeling, vismigratie, broedeilanden, herstel zeegras, mosselbanken, zilte teelt en R&T in 't Waddengebied met dijkversterking, ‘n nieuw gemaal én de bereikbaarheid van Ameland om ‘n KRIMPREGIO duurzaam economisch te versterken

Het project Holwerd aan Zee, een doorbraak voor mens en natuur De afgelopen decennia zijn door diverse overheden talloze visies ontwikkeld om de regio NO Fryslân uit de verpaupering te halen. Deze plannen zijn grotendeels in de la beland en de verpaupering en achteruitgang gaan stilaan verder. Werkgelegenheid verdwijnt en de werkloosheid loopt op. Woningen zijn onverkoopbaar en ook de jeugd vertrekt. Om een einde te maken aan deze negatieve ontwikkeling hebben inwoners uit Holwerd een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft alle goede elementen uit al die visies gehaald, met het plan Holwerd aan Zee als resultaat. Het plan is om een doorbraak in de zeedijk te forceren om zo de verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland te herstellen. Dit betekent niet alleen een economische kans voor het dorp en de héle regio, maar ook een ecologische kans voor de kwelders, de wadvogels, migrerende vissen en alle andere soorten die baat hebben bij meer variatie in de kwelders, brakke zones en een natuurlijke zoet-zout overgang. Einddoel is leefbaarheid, omzet en banen. Dit kan alleen door opgaven in het gebied integraal te benaderen en te concentreren op één plek, zodat synergie-effecten voor mens en natuur binnen bereik komen. Hoe?