Evaluatie van de effectiviteit van het vluchtelingenbeleid dat Nederland de afgelopen 25 jaar heeft gevoerd

De afgelopen kwart eeuw is zowel de omvang als de aard van de vluchtelingen die bescherming hebben gezocht en gekregen in Nederland veranderd. Ook het gevoerde overheidsbeleid is veranderd. Het asielbeleid is restrictiever geworden, zeer juridisch en complex van aard. Het integratiebeleid is veralgemeniseerd, doelgroepenbeleid is afgeschaft, eigen verantwoordelijkheid voert de boventoon. Op deelgebieden van het vluchtelingenbeleid is altijd veel onderzoek gedaan, als ook naar de migratieontwikkelingen. Maar niet eerder is het gevoerde beleid op alle deelgebieden in samenhang op effectiviteit getoetst in relatie tot de verplichting van Nederland om vluchtelingen te beschermen in de brede zin van het woord: het bieden van juridische en maatschappelijke veiligheid.