Bestaat er zoiets als een intergenerationeel patroon van echtscheidingen?

Met andere woorden: is de kans op scheiding overdraagbaar van de ene generatie op de andere? Zo ja, hoe lang duurt dit effect voort, en, kunnen we het voorspellen op basis van achtergrond- en gezinskenmerken? Heeft het bijvoorbeeld te maken met het feit dat kinderen door middel van social learning impliciet van hun ouders leren hoe zij relaties met anderen aangaan? Vanuit de attachment theorie zou dit betekenen dat deze kinderen daartoe schemata ontwikkelen die zij later toepassen op de eigen partner keuze. En, is er een relatie of interactie met voor ons bekende intergenerationele overdracht van agressie, geweld, of criminaliteit? Als we dit soort patronen begrijpen kunnen we wellicht beter en gerichter ingrijpen in problematische gezinnen en vicieuze cirkels doorbreken- ook voor toekomstige generaties.