Levend verleden

Hieronder vindt u de vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda die aan de route Levend verleden zijn gerelateerd.

Terug naar de routepagina

Beschrijving

We willen bodem, ondergrond en grondwater op korte en lange termijn voor alle mogelijke functies bruikbaar houden. Op die manier blijft de potentie om een gebied te verrijken beschikbaar.

Lees meer
Beschrijving

Het klimaat verandert, de atmosfeer warmt op. De oorzaken zijn op hoofdlijnen bekend, maar er bestaat grote onzekerheid over de vraag hoeveel opwarming we in de toekomst kunnen verwachten.

Lees meer
Beschrijving

Het veilig verlengen van de levensduur van bestaande gebouwen en infrastructuur is van groot maatschappelijk en economisch belang.

Lees meer
Beschrijving

De beschikbaarheid van schoon water is een basisbehoefte van de mensheid. Het is tevens een ernstig bedreigde basisbehoefte.

Lees meer
Beschrijving

Grote delen van Nederland bestaan omdat wij land hebben herwonnen op het water.

Lees meer
Beschrijving

De ombouw van onze huidige, niet-duurzame energievoorziening naar een duurzaam systeem is een heel complex en tegelijkertijd urgent probleem met een veelheid aan onder meer technisch-wetenschappeli

Lees meer
Beschrijving

Nederland staat de komende jaren voor de uitdaging om vraagstukken van bevolkingsgroei, verandering in ecologische structuren zoals waterbeheer en het behoud van groen, regulering van verkeer en tr

Lees meer
Beschrijving

De wereldwijde migratie van kunst, cultuur en kennis leidt tot processen van interculturalisatie en zet de vraag op scherp wat eigen is en wat vreemd.

Lees meer
Beschrijving

De democratische rechtsstaat staat onder grote druk als gevolg van processen van Europeanisering en mondialisering.

Lees meer
Beschrijving

Mondigheid van burgers, digitalisering, globalisering en andere voor onze hedendaagse samenleving karakteristieke ontwikkelingen zetten klassieke vormen van organisatie, bestuur, wetgeving, handhav

Lees meer
Beschrijving

Ongelijkheid staat zeer hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Niet alleen in Nederland, maar in grote delen van de wereld.

Lees meer
Beschrijving

Migratie is geen nieuw fenomeen. Europa is mede vormgegeven door de culturele, religieuze en sociaaleconomische diversiteit die het gevolg was van eeuwenlange migratie.

Lees meer
Beschrijving

Waarom bestaan er zulke grote welvaartsverschillen tussen regio’s in de wereld en veranderen deze in de tijd? Duizend jaar geleden waren de welvaartsverschillen tussen de werelddelen gering.

Lees meer
Beschrijving

Binnen een aantal decennia zal zeventig procent van de wereldbevolking in steden wonen.

Lees meer
Beschrijving

Europa heeft zichzelf eeuwenlang als de beschaving bij uitstek beschouwd.

Lees meer
Beschrijving

De culturele en religieuze diversiteit in de Nederlandse samenleving is de afgelopen decennia toegenomen.

Lees meer
Beschrijving

Burgers hebben steeds meer behoefte om zelf actief betrokken te worden in de maatschappij en een actieve bijdrage te leveren aan zowel hun eigen welzijn en gezondheid als aan maatschappijgeoriëntee

Lees meer
Beschrijving

Voor een kenniseconomie als Nederland is de mens het belangrijkste kapitaal.

Lees meer
Beschrijving

Van de Nederlandse samenleving, met zijn open economie en internationale oriëntatie, wordt een enorme veerkracht gevraagd.

Lees meer
Beschrijving

Nieuwe digitale technologieën, onbetrouwbare software, en groeiende mogelijkheden om grote hoeveelheden data te verwerken kunnen leiden tot privacy‑ en securityproblemen.

Lees meer
Beschrijving

Vanaf de Verlichting dachten velen dat modernisering en wetenschappelijke vooruitgang het einde van de religie zouden inluiden.

Lees meer
Beschrijving

De wetenschap lijkt een eenheid, maar is een complex en heterogeen veld waarvan de grenzen moeilijk te bepalen zijn. Bovendien verandert dit veld voortdurend.

Lees meer
Beschrijving

Grote Romans, Grote Denkers, Belangrijke Gebeurtenissen, Historische Tentoonstellingen enzovoorts, reflecteren – ogenschijnlijk objectief – de belangrijkste gebeurtenissen, personen en teksten op e

Lees meer
Beschrijving

Onderzoek heeft vele verschillende gezichten: het varieert van fundamenteel tot toegepast en kan uitgevoerd worden met verschillende methoden en benaderingen: kwantitatief, kwalitatief, empirisch,

Lees meer
Beschrijving

Nederland is koploper in het experimenteren met en ontwikkelen van zelfdenkende materialen: materialen met een zelfherstellend vermogen.

Lees meer
Beschrijving

De vraag naar wat kunst betekent raakt aan het wezen van ons bestaan en is van essentiële waarde voor de veerkracht van de samenleving.

Lees meer
Beschrijving

Creativiteit is de motor van de samenleving: geen innovatie zonder verbeeldingskracht. Nederland heeft een wereldreputatie als het gaat om conceptontwikkeling en grensverleggend ontwerp.

Lees meer
Beschrijving

We gebruiken taal om te communiceren, gedachten te formuleren en uiting te geven aan onze emoties.

Lees meer
Beschrijving

Deze vraag gaat over menselijk gedrag en perceptie. Menselijk gedrag is complex.

Lees meer
Beschrijving

In de beleidsvorming, maar ook in maatschappelijke discussies, wordt steeds vaker verwezen naar de kwaliteit van leven. Over de invulling van dat begrip bestaat echter nog veel onduidelijkheid.

Lees meer
Beschrijving

De gezondheidszorg richt zicht op het voorkomen en genezen van ziekten waar dat kan.

Lees meer
Beschrijving

Binnen een aantal decennia zal zeventig procent van de wereldbevolking in steden wonen. Daardoor worden vraagstukken rondom kwaliteit van leven in steden steeds dringender.

Lees meer
Beschrijving

In Nederland zijn recent nieuwe ingrijpende bekostigingssystemen in de zorg doorgevoerd.

Lees meer
Beschrijving

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller en hebben steeds meer invloed op het menselijk bestaan.

Lees meer
Beschrijving

Technologie is in potentie een bron van welvaart. De positieve effecten ervan, zoals verhoogde productiviteit en voorspoed, zijn echter vaak pas op de wat langere termijn merkbaar.

Lees meer
Beschrijving

De opkomst van informatie- en communicatietechnologie en meer recent de gegroeide aandacht voor de mogelijkheden die big data bieden, hebben reeds ingrijpende gevolgen gehad voor het functioneren v

Lees meer
Beschrijving

De media zijn de poortwachters tussen individu en samenleving. Dat gold voor de traditionele media als drukpers, radio en televisie, en dat geldt nog veel meer voor de nieuwe online media.

Lees meer
Beschrijving

Museumdepots en archieven waren tot voor kort maar beperkt toegankelijk voor het publiek. Daardoor waren ze eigenlijk alleen in beeld bij de kenners.

Lees meer
Beschrijving

Zeer grote gegevensbestanden, big data genoemd, spelen een steeds grotere rol op steeds meer terreinen, van klimaat, gezondheidszorg en financieel verkeer tot astronomie, deeltjesfysica en energie.

Lees meer
Beschrijving

Een dag zonder gebruik van computers is vrijwel ondenkbaar. Dat technologie ons in toenemende mate vergezelt in bijna alle aspecten van ons leven is dan ook onvermijdelijk.

Lees meer