Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact

Hieronder vindt u de vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda die aan de route circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: duurzame circulaire impact zijn gerelateerd.

Terug naar de routepagina

Beschrijving

Het veilig verlengen van de levensduur van bestaande gebouwen en infrastructuur is van groot maatschappelijk en economisch belang.

Lees meer
Beschrijving

Energie van de zon is duurzaam en haast onuitputtelijk. Planten kunnen via fotosynthese deze energie vastleggen en omzetten in bouwstoffen voor leven op aarde.

Lees meer
Beschrijving

De chemie heeft de mensheid een niet te onderschatten verbetering in kwaliteit van leven gebracht.

Lees meer
Beschrijving

Zonne-energie is de duurzame energiebron met het grootste mondiale potentieel.

Lees meer
Beschrijving

De toekomstige energievoorziening zal voornamelijk uit duurzame bronnen moeten bestaan. Eén van de ideeën is om energie uit rivieren en zee te gaan gebruiken.

Lees meer
Beschrijving

Een urgent vraagstuk is hoe te voldoen aan onze steeds groeiende energiebehoefte, en tegelijk de CO2-uitstoot te verminderen.

Lees meer
Beschrijving

Omdat fossiele energiebronnen uitgeput raken en bij hun verbranding het broeikasgas kooldioxide vrijkomt, is het van belang om zogeheten schoon-fossiele brandstof te ontwikkelen.

Lees meer
Beschrijving

Voor grootschalige toepassing van duurzame energiebronnen als zonne-energie en windenergie is het beschikbaar zijn van energie op het juiste moment en op de juiste plaats één van de cruciale uitdag

Lees meer
Beschrijving

Met de groeiende toename van mobiliteit en vervoer moeten aandrijfsystemen van transportmiddelen energiezuiniger en milieuvriendelijker worden.

Lees meer
Beschrijving

Het ontwerp van nieuwe materialen kan een enorme invloed op ons leven en onze leefomgeving hebben.

Lees meer
Beschrijving

Levende cellen worden gekenmerkt door complexe, dynamische reactienetwerken van eiwitten en nucleïnezuren.

Lees meer
Beschrijving

Het menselijk lichaam bestaat uit meer dan honderd biljoen cellen. De cellen voeren alle functies van het lichaam uit en vormen zo de basis van leven.

Lees meer
Beschrijving

Om de capaciteit van de aarde te bepalen, is een aantal factoren van belang. De aarde is als het ware een (eco)systeem met energietoevoer van de zon.

Lees meer
Beschrijving

Door onder andere klimaatverandering, vervuiling, habitatverlies en intensivering van land- en tuinbouw komen ecosystemen onder druk te staan en wordt de biodiversiteit bedreigd.

Lees meer
Beschrijving

Het aantal mensen op de wereld blijft toenemen, en de ecologische footprint per individu neemt misschien nog wel sneller toe.

Lees meer
Beschrijving

We willen bodem, ondergrond en grondwater op korte en lange termijn voor alle mogelijke functies bruikbaar houden. Op die manier blijft de potentie om een gebied te verrijken beschikbaar.

Lees meer
Beschrijving

Koolstof , stikstof en fosfor zijn de elementaire bouwstenen van het leven.

Lees meer
Beschrijving

De beschikbaarheid van schoon water is een basisbehoefte van de mensheid. Het is tevens een ernstig bedreigde basisbehoefte.

Lees meer
Beschrijving

De ombouw van onze huidige, niet-duurzame energievoorziening naar een duurzaam systeem is een heel complex en tegelijkertijd urgent probleem met een veelheid aan onder meer technisch-wetenschappeli

Lees meer
Beschrijving

De toekomstige energievoorziening zal voornamelijk uit duurzame bronnen dienen te komen.

Lees meer
Beschrijving

Onze mondiale samenleving staat voor een groot aantal, om diverse redenen nogal weerbarstige, uitdagingen.

Lees meer
Beschrijving

Armoede is, naast het ontvluchten van oorlogsgeweld, één van de belangrijkste factoren die internationale migratie bevorderen.

Lees meer
Beschrijving

Waarom bestaan er zulke grote welvaartsverschillen tussen regio’s in de wereld en veranderen deze in de tijd? Duizend jaar geleden waren de welvaartsverschillen tussen de werelddelen gering.

Lees meer
Beschrijving

Binnen een aantal decennia zal zeventig procent van de wereldbevolking in steden wonen.

Lees meer
Beschrijving

Er vindt op dit moment een vierde industriële revolutie plaats: de transitie van de industrie naar een digitale wereld waarin ICT diep doordringt in alle facetten van het productieproces.

Lees meer
Beschrijving

De ultieme maatschappelijke opgave op het gebied van grondstoffen, energie en materialen is het realiseren van een circulaire economie, waarbij niets verloren gaat en de reststroom van het ene proc

Lees meer
Beschrijving

Duurzame manieren om onze toekomstige welvaart te garanderen staan hoog op de agenda. In de natuur bestaat afval niet: alle stoffen worden opnieuw gebruikt.

Lees meer
Beschrijving

Creativiteit is de motor van de samenleving: geen innovatie zonder verbeeldingskracht. Nederland heeft een wereldreputatie als het gaat om conceptontwikkeling en grensverleggend ontwerp.

Lees meer
Beschrijving

Deze vraag gaat over menselijk gedrag en perceptie. Menselijk gedrag is complex.

Lees meer
Beschrijving

Technologie is in potentie een bron van welvaart. De positieve effecten ervan, zoals verhoogde productiviteit en voorspoed, zijn echter vaak pas op de wat langere termijn merkbaar.

Lees meer