Wat is de ware aard van zwaartekracht, ruimte en tijd en wat kun je bijvoorbeeld leren van zwarte gaten?

Label 
N39
Einsteins relativiteitstheorie verbindt ruimte met tijd, en verklaart zwaartekracht als een vervorming van de ruimte-tijd en daarmee fundamenteel verschillend van andere natuurkrachten. Maar Einsteins theorie is nog niet tot het uiterste getest. Alleen in het heelal is dit mogelijk: zwarte gaten en neutronensterren krommen de ruimte zo sterk dat ze exotische verschijnselen produceren. Bestudering van deze objecten geeft daarom uniek inzicht in de natuurwetten die onze meest fundamentele inzichten in het wezen van ruimte en tijd behelzen. De uitdaging is deze verschijnselen met extreem gevoelige instrumenten te detecteren via waarnemingen in gamma-, röntgen- en radio- en gravitatiestraling. Dit ligt nu binnen bereik. Daarnaast is theoretisch werk essentieel: is zwaartekracht wellicht holografisch en emergent, zoals gesuggereerd door snaartheorie, en wat zegt dat over wat ruimte en tijd wezenlijk zijn? Nederlandse onderzoekers spelen een leidende rol in de wereld op deze gebieden, zoals blijkt uit verschillende NWO (zwaartekracht) en toponderzoekschool programma's, en uit de leidende Nederlandse deelnames aan internationale faciliteiten met unieke instrumentatie zowel op de grond als in de ruimte.

Wat is de ware aard van ruimte, tijd en zwaartekracht?

Wat is de ware aard van ruimte, tijd, en zwaartekracht?

hoe is de zwaartekracht ontstaan?

Is het zwaartekracht een entropische kracht en wat voor consequenties heeft dit voor de natuurkunde c.q. het universum?

Wat is zwaartekracht?

Hoe lang gaat het nog duren voor de zwaartekracht opgeheven/gemanipuleerd kan worden, waardoor er volgens mij een onuitputtelijke bron van energie vrij komt.

Hoe lang gaat het nog duren voor de zwaartekracht opgeheven/gemanipuleerd kan worden, waardoor er volgens mij een onuitputtelijke bron van energie vrij komt.

Hoe lang gaat het nog duren voor de zwaartekracht opgeheven/gemanipuleerd kan worden, waardoor er volgens mij een onuitputtelijke bron van energie vrij komt.

Waar komt de zwaartekracht vandaan?

Als de zwaartekracht wordt veroorzaakt door kromming van de ruimte door de aanwezigheid van massa, wat doet het Higss deeltje dan nog?

Geldt voor anti-materie ook anti-zwaartekracht?

Wat is aantrekkingskracht precies en zullen wij die ook ooit kunnen maken, zijn er voor/nadelen aan aantrekkingskracht.

Als het Higgs deeltje voor zwaartekracht zorgt en het heelal uitdijt met de snelheid van het licht (daar ga ik van uit) moet er ook continu Higgsdeeltjes in die ruimte worden bijgemaakt of is er in die nieuwe ruimte geen zwaartekracht (kan toch niet)?

Wanneer er meerderen personen of objecten in één ruime zijn veranderd dit de zwaartekracht op die plaats?

Was de zwaartekracht vanaf het allereerste begin van de big bang aanwezig en actief en waarom heeft het heelal kunnen expanderen zoals het heeft gedaan

Gaat de wetenschap er vanuit dat anti-zwaartekracht mogelijk is? zoja wordt er dan nu ook onderzoek naar gedaan?

Waarom is de zwaartekracht zo zwak?

Kunnen we de oorsprong van ruimte, tijd en zwaartekracht verklaren vanuit de fundamentele wetten van de quantumfysica?

Is zwaartekracht de oplossing van het kwantum meet probleem?

Waarom gaan wetenschappers er zonder bewijs vanuit dat een zwart gat massief is, ze weten niet eens wat het is, en waarom beweren ze zonder bewijs dat de ruimte buigt door een zwart gat, er is slechts bewezen dat het licht om bv een ster buigt.

wat is de galactische zwart gat demografie

Wat gebeurt er wanneer in het heelal twee zwarte gaten elkaar ontmoeten?

Bestaan zwarte gaten echt - en zien ze eruit als in de film "Interstellar"?

Is het mogelijk dat er geen tijd bestaat?

Dicteert de tijd de lichtsnelheid, of dicteert de lichtsnelheid de tijd?

Voor het foton dat gaat met de lichtsnelheid staat de tijd stil, alles gebeurt instantaan. Betekent dit dat zonder snelheid er geen tijd is.

Als "tijd" beïnvloed kan worden door zwaartekracht, zoals bij een zwart gat, kan tijd dan ook volledig tot stilstand komen?

Kan tijd een snelheid zijn, het kan immers stilstaan, vertragen en versnellen, en kan tijd verweven zijn met de ruimte maar ook met materie, en dat we dat daarom ervaren.

Als tijd, lichtsnelheid en de waarnemer onlosmakelijk samenhangen, beweegt tijd dan als een cirkel bij je vandaan en is alles om je heen dan altijd geschiedenis?

Zal er in de oneindigheid der tijd bewezen worden dat tijd eindig is?

Kun je tijd meten?

Wat gebeurt er met de tijd, als het universum stopt met uitdijen?

Als er ruimte is, maar geen tijd, is er dan wel beweging ?

Hoe kan een begrip "het verloop der gebeurtenissen" de driedimensionale ruimte (lxbxh) een kromming geven in de vierde dimensie? Ik heb het over TIJD.

Is het mogelijk om tijd sneller of langzamer te laten verlopen

Is tijd geen illusie veroorzaakt door expansie van het heelal.

wat is de kleinst meetbare tijd

Als het Universum is ontstaan in miljoensten van een seconde,hou je dan geen tijd over?

Wat is de invloed van het feit dat we tijd niet kunnen meten op de uitgangspunten en resultaten van de relativiteitstheorie en de kwantummechanica?

Hoeveel tijd zit er in een seconde?

Gaat de tijd ECHT sneller ?

Is het wel juist dat er in (natuurkundige) formules vaak met een tijdsduur of tijdseenheid gerekend wordt terwijl tijd een relatief begrip is?

Zijn tijd en ruimte continu?

Is 'tijd' een bestaande dimensie?

Wanneer begon de tijd ?

Zal het ooit mogelijk zijn om een enkel atoom volledig tot stilstand te brengen. Wat zou het gevolg zijn heeft tijd dan nog betekenis

Waarom zijn wij nu, op dit moment in de tijd?

Hoe kan tijd langzamer lopen in zwaartekracht?

Had Einstein het goed, over tijd en ruimte?

Een foton "ervaart" geen tijd, zou een bewust foton bij deze limietvoorstelling voor zichzelf altijd of niet bestaan?

Als je in Einstein vergelijkingen negatieve waarden voor tijd invult, krijg je dan ook een omkering van oorzaak en gevolg?

Hoeveel tijd neemt het heden; het 'nu' in beslag?

Als je sneller gaat dan het licht, reis je dan terug in de tijd?

Ga je terug in de tijd als je sneller dan het licht gaat.

Heeft tijd een begin en een einde?

Hoe verhouden heden, verleden en toekomst zich in de ruimte?

Dat atomen sub-atomaire deeltjes absorberen is bekend, dat continu absorptie van deeltjes continu aantrekking oplevert is ook bekend, kan zwaartekracht een continu absorptiestroom van sub-atomaire deeltjes zijn richting materie.

Is de waarde van de gravitatieconstante (uit de zwaartekrachtswet van Newton) aantoonbaar constant?

Is er een (minuscule) verschil in zwaartekracht als de maan het dichts of het verst van de aarde staat?

Kan de beweging van licht over grote afstanden en door zwaartekrachtvelden gepaard gaan met energievermindering?

Kan zwaartekracht in de ruimte worden gesimuleerd?

kan zwaartekracht opgeslagen worden?

Kun je zwaartekrachtsgolven ook gebruiken om informatie over te dragen?

Licht kun je kanaliseren en versterken (laser), maar hoe zit dat met zwaartekracht? Als hier iets op gevonden wordt, heb je een brandstofvrije motor.

Zwaartekracht

Is het mogenlijk dat de zwaartekacht in de zwarte gaten zo hoog is dat licht afgeremd wordt ?

Zouden er zich micro zwarte gaten kunnen bevinden in een atoom?

Kunnen macroscopische experimenten in vloeistof- en plasmafysica natuurkundige verschijnselen op subatomair niveau aanschouwelijk maken of astrofysica rond zwarte gaten en neutronensterren of kosmische processen van vlak na de Oerknal visualiseren?

Hoe kan materie met bijna de lichtsnelheid reizen?

Hoe weten we eigenlijk zeker dat de lichtsnelheid de absoluut hoogste snelheid is? Is dat bewezen? Of is het de hoogste snelheid die wij mensen kennen?

Hoeveel energie kost het voor een ruimtevaartuig om de lichtsnelheid te bereiken?

Is lichtsnelheid het aller snelst? Nee, de schaduw is nog sneller. Klopt dat?

Is lichtsnelheid de ultieme snelheid of kan men sneller dan de lichtsnelheid

Licht heeft eigenschappen die niet te verklaren zijn, kan het zijn dat lichtsnelheid in feite de doorgiftesnelheid is van fotonen.

Waarom verliest licht (foton) geen energie terwijl hij met de lichtsnelheid verplaatst

Wat gebeurt er als de lichtsnelheid niet 300 000 km/s zou zijn, maar veel en veel langzamer?

Als tijd en ruimte gekromd zijn, kan schaalniveau dan ook gekromd zijn?

Gaat er massa 'verloren' aan 'ruimte' gedurende de tijd.

Maakt het verschil of ruimte/tijd bij Bigbang binnenwaarts zijn ontstaan of buitenwaarts ?

Wat is de wiskundige formule voor het beschrijven van vervorming van ruimtetijd onder invloed van massa, met als uitganspunt de 2-dimensionale weergave van een gegraven kuil in de grond, die het beste overeenkomt met alle huidige data?

Wat is tijd?

Als je met de snelheid van het licht de aarde verlaat en je zou met een grote telescoop de aarde bekijken, staat de tijd dan stil?

In het heelal is het licht 13,7 miljard jaar onderweg vanaf de verste dingen. Maar is 13,7 lichtjaar ook de afstand?. Want in die tussentijd is het heelal uitgedijd en zijn objecten intussen verder weg.

Bestaat er iets dat sneller gaat dan het licht?

Hoe wordt een oneidig stijf voorwerp vervormd dat voor een deel sneller gaat dan het licht?

Kunnen we ooit sneller dan het licht reizen?

Kunnen we sneller dan het licht reizen?

Kunnen wij de snelheid van het licht zien?

Stel, een voorwerp komt op je af met de snelheid van het licht. Wanneer is dat voorwerp dan zichtbaar? Volgens mij blijft dat voorwerp onzichtbaar tot dat het bij je is. Klopt dat?

Kan het zijn, dat de uitdijende ruimte in de nabijheid van massa niet zozeer gekromd is (Einstein) maar juist krimpt?

Bestaat er een maximum aan soortelijke massa

Zijn er ontelbaar wormgaten in het universum? Zitten ze overal?

Is aantrekkingskracht tussen objecten ook te verklaren met meer of minder botsen van microdeeltjes uit de ruimte.

Wat zit er in de kern van een zwartgat?

Wat is ruimte?

Astronomische snelheid.

Zal er ooit een tijdmachine worden uitgevonden?

Is het fysische gedrag van meetlatten en klokken relevant voor de speciale relativiteitstheorie?

Wat zijn de fundamentele krachten van de natuur?

Was de zwaartekracht op aarde minder ten tijde van de dinosauriërs?

In hoeverre zijn de relativiteitstheorie, quantummechanica (de snaartheorie combineert die 2 geloof ik?) en de theorie over het Higgsveld en -deel verenigbaar

Is het niet verstandig om de draad van de axiomatische ontwikkeling van de natuurkunde weer op te nemen?

Wat is de referentie in het heelal?

Hoe kan het dat een ruimtereiziger wat jonger terugkomt omdat hij een grotere snelheid had?

De aarde beweegt met hoge snelheid door het universum. Kunnen we deze snelheid bepalen met behulp van relativistische effecten?

Bestaan er extra ruimte dimensies en zo ja: kunnen we er iets mee?

Hoe kunnen ultra-precieze metingen gebruikt worden voor fundamentele natuurkunde en nieuwe technologieën?

Hoe werkt de natuur op de kleinst zichtbare afstanden?

Kan het NIET BESTAAN van Tijd worden bevestigd en kunnen de maatschappelijke consequenties van dit inzicht worden onderzocht?

Hoe is het mogelijk dat het WTC-gebouw 7, dat op 11 september 2001 ’s middags om ca 17:00 in New York is ingestort, dit gedurende 2,25 seconden met een versnelling gelijk aan die van een vrije val heeft gedaan?

Wat is “massa”en hoe wordt deze van een hemellichaam bepaald Is de massa van een hemellichaam afhankelijk van zijn materie Waarvoor wordt de definitie gebruikt Is uitspraak aarde = 1% van massa zon zinvol?

kun je met behulp van spiegels in het verleden kijken?

Kan mijn theorie over ruimte, zwaartekracht, vanderwaalskracht en massa kloppen?

Licht omzetten in donker

Heeft het coronaprobleem voor de eenheidsbal in de tweedimensionale complexe ruimte een positieve oplossing?

In hoeveel dimensies leven we eigenlijk?

Is het vermoeden dat de werkelijkheid te beschrijven is als een 3 dimensionaal elastische ruimte met niet lineaire elasticiteitsmodulus bewijsbaar of ontkrachtbaar?

zouden we de door ons zelf gecreëerde lineaire ervaring van tijd ooit los kunnen laten?

Hoe werkt de interactie tussen straling en materie?

Reist een foton gezien vanuit het foton zelf met een snelheid oneindig?

Gewichtloosheid of geperst massa,het middelpunt van de aarde.

is de unificatietheorie er al