Wat gaan de kwantum-computer en het kwantum-internet voor ons betekenen?

Label 
N36
De kwantumcomputer fascineert al jaren zowel wetenschappers als het grote publiek, maar is het ook echt mogelijk zo’n apparaat te bouwen? En zo ja, welke impact zou een kwantumcomputer hebben op ons dagelijks leven? Een kwantumcomputer werkt met fundamenteel andere principes dan alle bestaande computers, met kwantum bits die tegelijk 0 en 1 kunnen zijn, en die met elkaar “verstrengeld” kunnen zijn. Dit kwantum gedrag op grote schaal in de greep krijgen, vormt een geweldige wetenschappelijke en technologische uitdaging. Door doorbraken van de laatste paar jaar, met name ook uit Nederland, is nu goed in beeld gebracht welke cruciale stappen nog moeten genomen worden om echt een kwantumcomputer te bouwen. In de komende 5 tot 10 jaar moet blijken of en hoe we die stappen kunnen nemen. Vanwege zijn bijzondere kwantum eigenschappen kan een kwantumcomputer onoplosbare vraagstukken kraken uit de wiskunde, natuurkunde, chemie, en materiaalkunde. Maar hoe vertaalt zich dat naar ons dagelijks leven? Zullen de persberichten bewaarheid worden die nieuwe medicijnen en schonere energie beloven? Is het internet nog veilig als er een kwantumcomputer bestaat, of kan het juist veel veiliger worden? Hand in hand met voortgang in het bouwen van de kwantumcomputer, zal de komende jaren ook op deze vragen antwoord gegeven worden. De bouw van de eerste kwantumcomputer is in 2014 door het ministerie van EZ uitgeroepen tot één van de vier Nationale Iconen.

Wat gaat de quantumcomputer betekenen voor de maatschappij en wanneer kunnen we hem verwachten?

Hoe maak je een stabiele quantum computer?

Wat is de sterkste computer die mogelijk is in onze wereld?

Wordt met de doorontwikkeling van de quantum Computer Het mogelijk dat artificiële intelligentie de kennis, wetenschap en intellect van de mensheid overstijgt?

Welke echte problemen kunnen we met behulp van een quantum simulator oplossen?

Kunnen we Majorana deeltjes gebruiken als bouwstenen in een quantumcomputer?

Welke nieuwe toepassingsmogelijkheden biedt de quantumfysica voor computers?

Bestaat er een quantum supercomputer in de toekomst en hoe veilig zal het zijn ?

Kan één enkel molecuul als component in quantum manipulaties dienen?

Kunnen we een quantum Internet bouwen, waarop afluisteren onmogelijk wordt?

Wanneer vervangt de kwantumcomputer de klassieke computer?

Hoe kunnen we de topologische eigenschappen van materialen benutten voor robuuste kwantumberekeningen?

Hoe kunnen we de kansen die de quantum technologie biedt benutten in de gezondheidszorg?

Is betalen per internet nog wel veilig indien en zodra quantum computers bestaan?

Welke cryptografische technieken zijn veilig in de kwantumwereld?

Wat is, met de komst van kwantumfysica, de nieuwe klasse van NP-problemen in de wiskunde/informatica?

Is er al een werkende quantumcomputer die daadwerkelijk een lastig probleem kan oplossen?

Hoe programmeer je en kwantumcomputer?

Kunnen passende numerieke wiskundetechnieken uitgevoerd op toekomstige kwantumcomputers ervoor zorgen dat we nauwkeurige voorspellingen kunnen doen over voedsel, water, en energie in de toekomst?

Hoe kunnen we de kwantummechanica optimaal benutten?

Kan de kwantumverstrengeling in de toekomst een revolutie teweegbrengen in de telecommunicatie?

Komt kwantum informatie overdracht ook voor zonder dat er mensen bij betrokken zijn?

Hoe zal de ovedracht van kennis en informatie gebeuren als we gedeeltelijk overstappen naar het kwantuminternet?

Kun je met kwantumverstrengeling een sneller dan licht communicatiemiddel bouwen?

Kunnen we een kwantum computer bouwen en wat betekent dit voor ons?

Wat gebeurt er wanneer bij twee verstrengelde kwantumdeeltjes op exact hetzelfde moment interventie plaats vindt?

De ontwikkeling van conventionele computers en netwerken lijkt langzamerhand ten einde te komen. Radicaal nieuwe oplossingen dienen zich aan. Hoe maken we de transitie?

Er wordt gesproken over een ‘quantum computer’. Maar zullen we de quantumwereld ooit echt begrijpen?

Is het universum een grote quantum computer?

Kunnen materialen met specifieke functionaliteiten ontworpen worden door quantumcomputers ?

Vraag voor wiskunde/informatica Is de quantumcomputer equivalent aan de turing-machine en het begrip berekenbaarheid van Gödel. Zo niet wat heeft dit voor consequenties?

Kunnen we Majorana deeltjes gebruiken als bouwstenen in een quantum computer?

Kan uit verstrengelde deeltjes energie gewonnen worden?

Nano-software: Is het mogelijk software kleiner te maken?

Waar blijft een wel verstuurde maar niet ontvangen e-mail bericht op het internet?

kan je met verstrengelde deeltjes communiceren zodat je geen vertraging meer is bijvoorbeeld een gespeek met een kolonie op Mars